Werkgebieden


Jaap Koot werkt meestal op het snijvlak van inhoud en management. Als arts met jarenlange praktische ervaring weet hij wat er speelt in de gezondheidszorg en heeft hij diepgaande kennis van gezondheid en ziekten. Door zijn ervaring als directeur van gezondheidsorganisaties, programmacoordinator, en consultant is hij in staat leiding aan complexe veranderprocessen en advies te geven op strategisch en operationeel gebied.

Hieronder meer informatie over thema's waarin Jaap Koot zich de laatste jaren verdiept heeft.

Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden worden omschreven als de capaciteiten van mensen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken voor het nemen van beslissingen over gezondheid en ziekte. In de huidige tijd, waarin meer en meer nadruk komt te liggen op zelf-management en op eigen verantwoordelijkheid van zorggebruikers, is het noodzakelijk om gezondheidsvaardigheden van mensen te versterken. Daarbij gaat het vooral om mensen uit achtergestelde groepen.

Gezond ouder worden

Mensen in Nederland worden steeds ouder; de levensverwachting van mensen neemt toe. Nederland vergrijst, want het aantal 65-plussers gaat in de komende decennia verdubbelen. De pensioenleeftijd wordt verhoogd om de pensioenkosten terug te dringen. Dit moet gepaard gaan met verbeteren van de gezondheidsstatus van ouder mensen. Leven aan jaren toevoegen, is daarbij het motto. Kwaliteit van leven staat voorop. Mensen in kwetsbare situaties verdienen aandacht om gezond en  maatschappelijk actief te blijven.

Kwetsbare groepen

Hoewel de gezondheidsstatus van de bevolking als geheel verbetert, zijn er bevolkingsgroepen, waarbij de gezondheid niet verbetert. De oorzaak daarvan is gelegen in ongunstige sociale en economische factoren, die leiden tot ongezonder gedrag, blootstelling aan ongezondere leefomstandigheden en onvoldoende profiteren van de beschikbare gezondheidszorg voorzieningen. Kwetsbare groepen in de samenleving verdienen extra aandacht. Dat is niet alleen van belang voor hen, maar ook voor de samenleving als geheel.

Kwaliteit

Kwaliteit van de gezondheidszorg is van groot belang, niet alleen voor de curatieve zorg maar ook voor de gezondheidsbevordering. Het is belangrijk om beide gebieden te koppelen en ook binnen de curatieve zorg aandacht te geven aan gezondheidsbevordering.
Bij kwaliteit gaat het niet alleen om inhoudelijke (wetenschappelijke) kennis van de juiste aanpak, maar ook om inrichten van de processen daaromheen: plannen, monitoren en evalueren. Juist op dit gebied is nog veel winst te behalen.

Duurzaamheid in de Zorg

Al in 2010 namen Willem Lageweg van MVO-Nederland en Jaap Koot van het NIGZ het initiatief om de thema's van gezondheid en duurzaamheid aan elkaar te verbinden. Na een studiebijeenkomst in september 2010, volgde een studie naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg in 2011. In oktober 2011 vond een ronde tafelconferentie plaats, die uitmondde in een manifest, waarin 50 partijen opriepen om gezamenlijke actie te ondernemen. In 2012 werd het MVO netwerk voor de Zorg opgericht na een kick-off bijeenkomst en worden gezondheidsinstellingen gemobiliseerd om binnen hun organisaties MVO in de praktijk te brengen.


jaap@kootphc.nl © Jaap Koot 2013